ดาวน์โหลดเมนู

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

เอสแอนด์พีให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และประสงค์ให้ผู้ใช้เว็บไซต์ได้คุ้นเคยกับวิธีที่จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเอสแอนด์พีได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เอสแอนด์พีได้จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เอสแอนด์พีนำเสนอหากผู้ใช้เว็บไซต์ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเอสแอนด์พี

ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้เอสแอนด์พีทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้เว็บไซต์ได้

เอสแอนด์พีอาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์โดยตรง เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียน การซื้อสินค้าหรือบริการ การแสดงความคิดเห็น การส่งข้อซักถาม ซึ่งลักษณะข้อมูลที่เอสแอนด์พีอาจเก็บรวบรวมไว้จากผู้ใช้เว็บโดยตรง ได้แก่ ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น

เอสแอนด์พีจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น เอสแอนด์พีอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น

  • การบันทึกการขาย ตามกระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบ
  • การบริการผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เอสแอนด์พี
  • พัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์แต่ละบุคคลให้มากขึ้น
  • เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและการให้บริการให้ตรงตามความต้องการ และแนวความคิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
  • เพื่อการนำเสนอโฆษณษาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจเป็นต้น

นอกจากนี้ เอสแอนด์พี อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบางประการบัญชีผู้ใช้ของท่าน

  • ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และจำกัดการเข้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่าน และ ท่านตกลงที่จะยอมรับผิดชอบ/ยอมรับค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน
  • ท่านไม่ควรใช้บัญชีและรหัสผ่านของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ของท่านเองในการดำเนินการใดๆ บนเว็บไซต์นี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เอสแอนด์พีจะไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์แก่บุคคลที่สามซึ่งมีวัตถุประสงค์จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ใช้เว็บไซต์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมที่ระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้วอย่างไรก็ดี เอสแอนด์พียัง
อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

  • บริษัทในเครือ เอสแอนด์พีอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์แก่นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในเครือของเอสแอนด์พี
  • ผู้ให้บริการทางธุรกิจหรือคู่ค้าทางธุรกิจกับเอสแอนด์พี เอสแอนด์พีอาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามเอสแอนด์พี รวมถึงเป็นผู้ประสานงานเว็บไซต์เอสแอนด์พีและการบริการที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ในการให้บริการกับท่าน
  • ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ เอสแอนด์พีอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของเอสแอนด์พี ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด หรือการโอนกิจการเพียง บางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเอสแอนด์พีโดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เอสแอนด์พีคงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

เอสแอนด์พีอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนบุคคลตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเอสแอนด์พีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์นี้ การที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับแก้ไข