ดาวน์โหลดเมนู

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ 1344 Delivery

ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้และการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่าน ในฐานะผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้เว็บไซต์” ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขอท่านโปรดยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“เอสแอนด์พี”) และนิติบุคคลอื่นในเครือเอสแอนด์พี เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลและจัดการเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการออกแบบและเป็นสิทธิของเอสแอนด์พี ที่ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับและรับรู้ว่ามีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานมิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเอสแอนด์พี

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

เอสแอนด์พีสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และเอสแอนด์พีไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น เอสแอนด์พี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าลักษณะใดกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว เอสแอนด์พีจึงไม่รับรอง รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เอสแอนด์พีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ และต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้นทุกกรณี

ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของเอสแอนด์พี ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบแล้วว่า เอสแอนด์พีจะไม่รับผิดชอบต่อ การแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้ง เอสแอนด์พีขอสงวนสิทธิในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์

การจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาและ/หรือข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพ โดยเอสแอนด์พี ไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ การเปลี่ยนแปลงและการบันทึก ความถูกต้องตรงต่อเวลา ความต่อเนื่องของการสื่อสาร ความปลอดภัยที่จะไม่ถูกโจรกรรม ทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและ/หรือเนื้อหา ตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาเหตุอื่นใดในการดำเนินการ รวมถึงการไม่รับประกันใดๆสำหรับข้อมูล บริการและผลิตภัณฑ์ที่ให้ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับการบริการของเอสแอนด์พี อีกทั้งไม่รับรองหรือรับประกันถึงการใช้บริการประกันสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว เอสแอนด์พีไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของเอสแอนด์พี ปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัสเวิร์ม สปายแวร์ หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว ตลอดจน ไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ เอสแอนด์พีสงวนสิทธิในอันที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเอสแอนด์พี รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดจากและ/หรือเกี่ยวข้องการเข้าชมและใช้บริการให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย